Generalforsamling

Generalforsamling tirsdag den 25. maj 2021

Beretning:

For andet år i træk afholder vi generalforsamling på et skævt tidspunkt i forhold til angivelserne i vedtægterne. Men det har sandelig også været en ekstraordinær situation, vi alle har befundet os i siden starten af marts sidste år. Heldigvis er der da gode tegn på, at vi stille og roligt er på vej tilbage til mere normale tider – selv om der nok kommer til at gå lang tid, inden vi er helt tilbage, hvis det i det hele taget kommer til at ske. Med undtagelse 2018 og 2019 har vi i lang tid ikke haft det helt store fremmøde til generalforsamlingerne. I år er det da helt skidt, men man har da lov at tro på, at det også hænger sammen med det sene tidspunkt foråret for afholdelse af generalforsamlingen.

Der har endnu en gang ikke været nogen udvidelser af ledningsnettet i det forgangne år, men vi har renoveret en strækning af det eksisterende ledningsnet, ligesom vi har haft nogle vandbrud, der har drillet os lidt.I årets løb har vi også, blandt andet, fået udarbejdet en lukkeplan samt afsluttet planlægning af en ny boring.

Beretningen indeholder som sædvanlig de faste punkter:
- generelle forhold
- tilslutninger
- udvidelser/renoveringer af ledningsnettet

samt i år punkterne:
- vandværket
- ny boring
- kalkindhold


Generelle forhold:

Udpumpet vand
Vi har i årets løb udpumpet 140.435 m³ drikkevand med en spildprocent på 7,54.
Spildprocenten ligger i den høje ende og hænger sammen med de vandbrud, vi har haft i årets løb. Procenten ligger dog under 10, som er grænsen for, hvornår der skal betales strafafgift til staten.
Udpumpningen er støt stigende fra 130.918 m³ i 2016 til nu 140.435 m³

Vi har haft et elforbrug på 67.435 kilowat-timer, hvilket betyder, at vi har oppumpet 2,08 m³ vand pr. kilowat-time – samme niveau som 2019.

Analyser
Vi har i perioden fået kontrolleret vandet de obligatoriske antal gange, og resultatet er som det plejer at være – nemlig rent vand.

Andet
Vi indgik i årets løb en aftale med firmaet Thvilum om etablering af en såkaldt dynamisk lukkeplan. Dynamisk er blot et andet ord for, at planen nemt kan udbygges og opdateres i takt med ændringer/udvidelser af ledningsnettet.
På grund af de mange ringforbindelser, der er i ledningsnettet for at sikre en stabil vandforsyning, er det ofte en omfattende opgave, at få lukket alle de rigtige steder, når ledningsnettet skal repareres.
Lukkeplanen er færdig og vi ser frem til en betydelig lettelse i arbejdet med lukning af delområder.

Tilslutninger:

Vi har i årets løb fået 9 nye tilslutninger – alle sammen i Planetparken.

Det drejer sig om Planetparken 1, 3, 8, 10, 12, 25, 28, 30 og 31

Alt i alt betyder det, at vi nu er (1143+9) 1152 tilsluttede til Vandværket.

Udvidelse/renovering af ledningsnettet:

Som sagt har vi ikke haft nogle udvidelser af ledningsnettet.

Vi har derimod startet på renovering af Søndergade og har i denne omgang taget strækning fra Landevejen til Rammelhøj, da der på den strækning forekom flere ledningsbrud.

Derudover fortsætter vi med den løbende udskiftning af stophaner rundt om i byen og i samme forbindelse få dem gjort mere tilgængelige.

Vandværket:

Det har været et stille år på selve vandværket i 2020.
I forbindelse med den løbende drift har der været et serviceeftersyn af værket med opfyldning af filtermateriale, udskiftning af prøvehaner samt montering af et pollenfilter.
Kompressoren har også fået sit jævnlige serviceeftersyn.

Vandbrud:

Vi har i årets løb haft flere vandbrud rundt omkring i byen. Nogle har været nemme at finde – andre har været en større udfordring. Vi var derfor også været ude med opfordringer i avis, sms-er og lignende til at orientere os om eventuelle uregelmæssigheder.
Vi har fundet og repareret alle brudene, men det resulterede i en højere spildprocent.

Ny boring:

Som jeg tidligere har orienteret om, havde vi så småt startet planlægningen af etablering af en ny boring for at gøre os uafhængige af den boring, vi har ved skolen.
Den har vi i en årrække kun udnyttet med 10% af udpumpningen, da vandkvaliteten ikke var i top.
Men den lavere udnyttelsesgrad må have været gavnligt for vandsammensætningen, for flere boringskontroller har vist, at vandkvaliteten nu er helt i top – samtidig med, at kalkindholdet i denne boring er lavere end boringen i skoven oven for Lindab.
Vi har derfor, indtil videre i hvert fald, sat etablering af ny boring i bero og i stedet ændret udpumpningen til at bestå af 50% fra hver boring.
Så hvis noget har oplevet en mindre ændring af kalkindholdet til det bedre, er det altså årsagen.
Og dette leder mig over til sidste punkt på programmet, nemlig

Kalkindhold:

Vi har en 3 år gammel aftale om, at der på generalforsamlingen skal informeres om status på tilgængelige muligheder for en reduktion af kalkindholdet i vandet.

Lige som sidste år er det hurtigt gjort. Der er ikke sket nogen udvikling på området, hverken hvad de såkaldte kalkfjerningsanlæg angår eller hvad vandbehandling angår.

Men som sagt bliver kalkbelastningen måske hjulpet af ændringen i udnyttelsen fra 10/90% til 50/50% fra de 2 boringer.

Og så vil jeg egentlige bare gentage mine bemærkninger fra sidste år, nemlig at man jo skal huske på, at det ikke er et mål, at fjerne kalken fra vandet, da det er en uundværlig del af sammensætningen.
De steder i landet, hvor der virkelig er problemer med kalkindholdet, er succeskriteriet nærmere at nå ned på vort niveau for kalkindhold.

Hvis man føler sig så plaget af kalkaflejringer, at man er stemt for noget mere og andet end kun rengøring, er der nok ikke andre muligheder end et husstandsanlæg.

Dem er der flere af på markedet og som med så meget andet, foretrækker nogen moderen og andre datteren. Hvad der virker i en husholdning, opleves ikke nødvendigvis som lige så effektivt andre steder.

Konklusionen er, at vi selvfølgelig fortsat er opmærksom på, hvad der er af udvikling, men indtil videre har vi ikke gang i nogen former for tiltag.

Afslutning

Så vil jeg som sædvanlig slutte beretningen med at sige tak til såvel bestyrelsen som til Karin og Benny for et godt og veludført arbejde i år, og jeg håber naturligvis også, at det nuværende år vil forløbe ligeså godt.

Ligeledes vil jeg også sige tak til KM El-Teknik, til Mini-Entreprenøren og, også her, til VVS Søberg, for et godt samarbejde, og håber naturligvis også, at det vil fortsætte.