Generalforsamling

GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 20. MARTS 2024

Beretning:

Så er der stort set gået 1 år siden sidste generalforsamling. Fremmødet er som det efterhånden plejer at være – beskedent. Men vi er da glade for, at I har fundet hertil.

Vi har ikke haft nogen udvidelser af ledningsnettet i 2023. Derimod har vi været i gang med renovering af nogle strækninger på det eksisterende ledningsnet, ligesom vi har haft vandbrud 3-4 gange.

I indeværende år udvider vi ledningsnettet en smule, vi fortsætter med renovering af det eksisterende ledningsnet, og samtidig påbegynder vi også udskiftning af nogle af vandmålerne.

Beretningen indeholder punkterne:
- generelle forhold
- tilslutninger
- ledningsnettet
- vandmålere
- vandværket
- kalkindhold


Generelle forhold:

Udpumpet vand
Vi har i årets løb udpumpet 131.425 m³ drikkevand med en spildprocent på 3,01.
Det er den laveste spildprocenter, vi har oplevet i de sidste 10 år.
Procenten skal naturligvis være så lav som mulig. Kommer spildprocenten over 10, skal der betales strafafgift til staten.

Vi har haft et elforbrug på 61.867 kilowat-timer, hvilket betyder, at vi har oppumpet 2,12 m³ vand pr. kilowat-time. Gennemsnittet i de sidste 10 år har været 2,136.


Analyser
Vi har i perioden fået kontrolleret vandet de obligatoriske antal gange, og resultatet er som det plejer at være – nemlig rent vand.

Boringerne skal kontrolleres næste år.

Tilslutninger:

Vi har i årets løb fået sølle 3 nye tilslutninger.

Det drejer sig om:
1 på Barsbøl Søndermark 13A
1 på Barsbøl Søndermark 13B
1 på Planetparken 22

Alt i alt betyder det, at vi nu er (1175+3) 1178 tilsluttede til Vandværket.


Udvidelse/renovering af ledningsnettet:

Som sagt har vi ikke haft nogle udvidelser af ledningsnettet.

Vi startede i 2022 med renovering af Jarlsvej og Vamdrupvej fra Enghavevej til Golfvej.
Det projekt blev udvidet i 2023, og vi har nu også renoveret resten af Jarlsvej, den nordlige del af Torvet, Svinget og Enghavevej.
Denne udvidelse af projektet vil naturligvis også slå igennem i regnskabet, som vi skal gennemgå lidt senere.

Som det ser ud lige nu, udvider vi ledningsnettet på Over Jelsvej fra nr. 9 til nr. 3 – en strækning på ca. 450 meter.
Det er dog en opgave, der er så ny, at den ikke er kommet med i budgettet.
Men det skal nu ikke forhindre os i at gennemføre den.

Vi fortsætter renoveringen af ledningsnettet – og i år er det Bakkevej, der står for tur.

Derudover påbegyndes udskiftningen af de vandmålere, der blev monteret i 2014 og 2015, men vi påregner samtidig at købe de målere, der skal skiftes i 2025.
Målerne købes ved Kamstrup og bliver af mærket Flow-lQ 2200 med lækagealarm.

Som hidtil fortsættes den løbende udskiftning af stophaner rundt om i byen, når/hvis vi kommer i nærheden af dem i anden forbindelse. Samtidig bliver de også mere tilgængelige.

Vandværket:

Selv om det igen har været et relativt stille år på selve vandværket, har vi da fået udført forskellige arbejder:
- I samarbejde med Vand-Schmidt og KM El-Teknik har vi gennemgået sikkerheden, og har udført vores version af terrorsikring i form af lågekontakter på boringer, rentvandstanke og installationer.
- Eltavlerne er blevet termograferet, hvilket fremover skal gøres hvert år.
- Filtermateriale er efterfyldt
- Vi har indkøbt en såkaldt ”søgeål” til at lokalisere stikledninger, hvilket specielt kan være en udfordring i den gamle del af byen.


Kalkindhold:

Vi har en stående aftale om, at der på generalforsamlingen skal informeres om status på tilgængelige muligheder for en reduktion af kalkindholdet i vandet.

Lige som sidste år er det hurtigt gjort. Der er ikke sket nogen afgørende udvikling på området, hverken hvad de såkaldte kalkfjerningsanlæg angår eller hvad vandbehandling angår.

De løsninger, der findes kræver vandværk af en helt anden størrelse end vores, ligesom det er vandværk, der er helt anderledes plaget af kalkindhold i vi er i vores område.

Og så vil jeg egentlige bare gentage mine bemærkninger fra sidste år, nemlig at man jo skal huske på, at det ikke er et mål, at fjerne kalken fra vandet, da det er en uundværlig del af sammensætningen.
De steder i landet, hvor der virkelig er problemer med kalkindholdet, er succeskriteriet nærmere at nå ned på vort niveau for kalkindhold.

Hvis man føler sig så plaget af kalkaflejringer, at man er stemt for noget mere og andet end kun rengøring, er der nok ikke andre muligheder end et husstandsanlæg.

Dem er der flere af på markedet og som med så meget andet, foretrækker nogen moderen og andre datteren. Hvad der virker i en husholdning, opleves ikke nødvendigvis som lige så effektivt andre steder.

Konklusionen er, at vi selvfølgelig fortsat er opmærksom på, hvad der er af udvikling, men indtil videre har vi ikke gang i nogen former for tiltag.


Afslutning

Så vil jeg som sædvanlig slutte beretningen med at sige tak til såvel bestyrelsen som til Karin og Benny for et godt og veludført arbejde i år, og jeg håber naturligvis også, at det nuværende år vil forløbe ligeså godt.

Ligeledes vil jeg også sige tak til KM El-Teknik, til Mini-Entreprenøren og, også her, til VVS Søberg, for et godt samarbejde, og håber naturligvis også, at det vil fortsætte.