Vedtægter

I dokumentet herunder kan du læse gældende vedtægter for Jels Vandværk.

Vedtægter for Jels Vandværk

Navn og hjemsted
§ 1

Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk.

Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune.
Formål
§ 2

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det
for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde
med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal
dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige
udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf
afledte forhold.
Medlemmer
§ 3

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er
medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
Medlemmernes rettigheder
§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af
Rødding Kommune fastsatte regulativ.

Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
§ 5

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, subsidiært og solidarisk.
Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets anlægsbidrag.
Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt, et krav
gøres gældende ved domstolene.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets
regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på
tidspunkter hvor det forvolder mindst gene.

Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald med-lemmets bo - forpligtet
til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når
selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over
for selskabet.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er
betalt.

Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pant-stiftende, på
ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.
Udtræden af selskabet
§ 6

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis
ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra
forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle
omkostninger afholdes af medlemmet.
Levering til ikke-medlemmer (købere)
§ 7

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige
omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få
leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt
vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt
ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverencer.
Generalforsamling
§ 8

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 8 dages
varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med
angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den
1.februar.

Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig
forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den
skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes, eller annonceres i en lokalavis, med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlings-protokol, der
underskrives af dirigenten.
Stemmeret og afstemninger
§ 9

Hvert medlem har én stemme.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun
afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen
stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede,
og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær
generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de
afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
Bestyrelsen
§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der
hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt min.1 (max.2) suppleant(er), som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter
opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende
valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og
ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og
vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal
forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen
en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
Tegningsret
§ 11

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele
bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
Regnskab
§ 12

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. august til den 31. juli 2004. Herefter omlægges
regnskabsåret så det fremover er fra den 01. januar til 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke
udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisor, samt en af bestyrelsen
eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.
Opløsning
§ 13

Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet.

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom
opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et
andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne
bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt
overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager
samme eller lignende formål som selskabet.
Ikrafttræden
§ 14

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 6. november 2003.
De træder i kraft den 6. november 2003